Akkoordverklaring verwerking cliëntgegevens

Vanwege de nieuwe AVG wetgeving ben ik verplicht onderstaande vast te leggen. Deze

verklaring is een bevestiging dat ik vertrouwelijk met de persoonlijke informatie om ga en

de client hiervan op de hoogte heb gesteld. In wezen verandert er niets aan de werkwijze

zoals die altijd al was.

Doelen en vast te leggen gegevens vind je hier

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut,

een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier

bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde

onderzoeken en behandelingen.

Gegevens die worden vastgelegd zijn:

 • Adresgegevens
 • Medische en persoonlijke gegevens, zoals gezondheidshistorie, medicatie, huidige klachten, noodzakelijk om een compleet beeld te krijgen van de situatie en het correct inzetten van een behandelplan. Deze informatie is verkregen middels het intake formulier of (telefonische, mail en persoonlijke) consulten/contacten
 • Gegevens zorgverzekeraar
 • Behandelplan en voorgeschreven middelen

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die u of ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alles wat aan gegevens verzameld en bewaard wordt en alles wat de cliënt met mij bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij de wet anders voorschrijft. Meer over gebruik en delen van medische gegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/gebruik-vanmedische-gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële

administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en andere wettelijk verplichte financiële adminstratie gedaan kan worden door mij en/of mijn administrateur Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR/ZORGNOTA

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult

OVERIGE GEBRUIK GEGEVENS

 • Ik geef Dorothé van Hoof wel/geen* toestemming om via de mail adviezen te geven
 • Ik geef Dorothé van Hoof wel/geen* toestemming om de facturen per mail te sturen
 • Ik geef Dorothé van Hoof wel/geen* toestemming om nieuwsbrieven te versturen met een maximum van 10 per jaar, en dan alleen informatie omtrent de praktijk en aanverwante zaken.

* Graag doorstrepen wat niet van toepassing is.

Ik ga met bovenstaande akkoord:

Naam:

Plaats:

Handtekening: